Hello, Welcome to Shine Consultant !
Summit & Event Advisor & Insight Research & Analysis
Guest Information
Xia Jinghui
Xia Jinghui
Positions:

 Deputy General Manager & Chief Engineer

Company:

Zhengzhou Metro

Zhengzhou Metro